Östra Styrans våtmark

Bakgrund
Östra Styran var en gång en grund sjö med en klarvattenyta på ca 150 ha.
I slutet av 1800-talet gjordes försök att torrlägga sjön för att åstadkomma åker- och betesmark.
Resultatet blev delvis misslyckat och istället växte det fram en sumpmark bevuxet med vassar och starr.
Varje vår åstadkom snösmältningen en översvämning som lockade till sig en del rastande fåglar.

 

Igenväxt Igenväxt

I början av 1990-talet startade ett miljövårdsprojekt med syfte att skapa en hållbar våtmark med sumpskog, klarvattenytor och strandängar.
Arbetet med bl.a slyröjning, kanaldikning och vattenflödesreglering startade 1992 och pågick några år.
Arbetet skedde till stora delar med ideella krafter, bl.a restes ett stabilt fågeltorn invid Byggningabacken vid våtmarkens sydöstra delar. För att göra området mera tillgängligt för allmänheten ordnades en parkeringsplats och en gångväg från Krällingevägen ner mot tornet.
Både växt- och djurlivet ökade och Östra Styran blev en av länets bästa fågellokaler.

Under senare delen av 2000-talet växte våtmarken succesivt igen, de öppna vattenytorna blev betydligt mindre och delar av fågellivet försvann.

Östra Styran mars 2015  Foto E Bernas Östra Styran mars 2015 Foto E Bernas

2012 beslöt man att göra en ny upprustning av våtmarken, inklusive delarna norr om väg 225, vid Styrvik. Arbetet har pågått 2,5 år och är nu klart.
Nu förväntas Östra Styran åter bli en fin fågellokal som dessutom är mera överskådlig från bl.a fågeltornet.Fåglar
Ca 230 arter har observerats i och kring Östra Styran under de senaste 25 åren.
Våtmarken är framförallt en rastlokal under sträcktider på våren. Då samlas stora mängder änder, sångsvan och gäss, ibland med inslag av mindre sångsvan, bläsgås och spetsbergsgås.

I området häckar regelbundet sångsvan, grågås, skedand, kricka, trana, vattenrall, brun kärrhök, hornuggla, mindre hackspett m.fl. Under de "goda" åren på 90-talet och början av 2000-talet fanns också häckande par av svarthakedopping, smådopping och rörhöna.

I området finns kommunens enda gråhägerkoloni med ibland över 100 par.

Sommartid finns rör- och sävsångare, kärrsångare, näktergal och ibland gräshopp-, flod- och trastsångare. Dessutom rastar regelbundet dvärgbeckasin, småfläckig sumphöna och vid några tillfällen dubbelbeckasin, ägretthäger, vit- och svart stork, aftonfalk, dammsäppa, smalnäbbad simsnäppa, kornknarr, svarthakad buskskvätta m.fl.Läge och obsplatser
Östra Styran ligger i Nynäshamn, strax väster om Ösmo centrum. Från pendelstation i Ösmo är gångavståndet ca 3 km till fågeltornet. Från busshållplats Vansta invid Sorunda ridklubb (linje 783 alt 858) är det 1 km.

Med bil svänger man av från väg 225 (Södertäljevägen) invid Sorunda ridklubb. Åk in på grusvägen, förbi ridstallet och ca 750 m fram till en p-plats. Promenera förbi bommen och ut till tornet. 

Från fågeltornet invid Östra Styran har man överblick av södra delen av våtmarken.
Bra utsiktsplatser finns också från Byggningabacken söder om tornet.

Styrvik kan ses från vägen som går mellan väg 225 och Väggarövägen.

Västra Styran kan ses från badplatsen på sjöns västra sida (infart från Lyngstavägen) samt på sjöns östra sida vid en liten brygga bland fritidshusen på banken mellan Östra och Västra Styran.e bernas