.

 

Projekt berguv 2019-2020

 

Den pågående riksinventering av berguv fortsätter under våren 2020. Inventeringen sker i BirdLifes regi.
Inom NOF har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för inventering i våra trakter. Ett antal personer kommer att bevaka platser där berguv tidigare häckat eller där uvar tidigare hörts samt andra lämpliga områden för uven.
 
NOF har inventerat berguv vid flera tillfällen tidigare. 
Under bevakningar på 1990-talet varierade antalet aktiva revir mycket år från år. I slutet av 1990-talet fanns ropande berguv i ett tiotal olika revir, vilket resulterade i 5-6 häckningar per år.
De senaste 10 åren har södra skärgårdens berguvsbestånd tyvärr varit dåligt.
 
Medlemmar kan göra en insats

Skulle du höra ropande berguv under perioden februari-april vill vi gärna ha in uppgifterna till NOF. Kontakta någon i styrelsen eller skicka till nof(at)nynof.se.

Observationer av berguv som rapporteras till artportalen under häckningstid är skyddsklassade och visas inte öppet.
Det räcker alltså inte att rapportera i AP, NOF önskar också få in separata rapporter inom rapportområdet.
 
Berguven är mycket störningskänslig och boplatser får inte besökas under häckningstid. Man ska också tänka på att inte sprida informationen om hoande uvar annat än till projektet.
 

Från BirdLife /Berguv Foto Ove Källström (c) Från BirdLife /Berguv Foto Ove Källström (c)

En berguvshanes dova läte är ett tvåstavigt ”oo-hoo”som kan höras långa sträckor.
 
I våra trakter häckar berguven oftast på klipphyllor längs kusten.
Bra tider för att höra ropande uvar är i skymningen (ca 10 min före och 20 min efter solnedgång) eller i gryningen vid soluppgång. Senare på sommaren kan man också lyssna efter tiggande ungar som kan höras under augustinätter.
   
I andra delen av mars lägger berguvshonan sina
2-3 ägg. De ruvas i en dryg månad och matas och skyddas av föräldrarna ytterligare 3-4 månader innan de är helt självständiga.
 
Många berguvsungar överlever inte sitt första år. Det kan handla om undernäring eller sjukdomar. Många uvar dödas också i trafiken eller efter kollision med elledningar och transformatorer. På senare tid har också berguvar hittats som innehållit råttgift.

 
 

Historik: Den första riksomfattande undersökning av häckande berguvar gjordes under några år på 1940-talet.  1950 fridlystes berguven eftersom populationen ansågs vara alltför låg.
Berguven lever av smådjur; gnagare och sorkar och under dåliga sorkår brukar det finnas färre uvpar som går till häckning. Under 1950-60 talet drabbades många uvar,  liksom andra rovfåglar, av miljögifter som kvicksilver och DDT.
Tillbaks i tiden när det fortfarande fanns en god förekomst  av berguvar sågs den av jägare som en konkurrent av småvilt. Dessutom hade den ett dåligt rykte som förutspådde olycka och död. Skottpengar betalades ut fram till 1925.
 
Mer finns att läsa på BirdLife  

/NOF berguvsgrupp