Bergaängar


Lokalen ligger i Sorunda, strax nordväst om området Styran och avgränsas i söder av väg 225 och i norr av Sorunda kyrka. Bergaängar är ett uppodlat område med betande boskap.
 

Bergaängar Foto Evor BernasFåglar
Området är intressant året runt men framförallt under flyttningstid med en del rastande fåglar. Stora flockar av kajor, tofvipa, sånglärkor och starar brukar rasta i området. Även ljungpipare, brushanar finns här på våren.
Bland häckande arter finns kattuggla, trana, hornuggla, tornfalk och storspov.
Årsvis hörs också vaktel och ibland kornknarr under försommarnätter.
Sällsynt har bl.a vit stork, brun glada, röd glada, stäpphök, aftonfalk, jorduggla, fjällpipare, rosenstare, rödstrupig piplärka och lappsparv observerats.
Vintertid finns ormvråk, fjällvråk, varfågel och steglits.Obsplatser
Obsplats vid Bergaängar finns längs åkervägen över ängen nedanför Berga by.
 Vägbeskrivning


Till fots..
Buss N:hamn-Södertälje alt. N:hamn-Grödby. Avstigning vid hållplats Berga. Gå vägen till höger upp mellan husen. Följ vägen ner mot ängarna.
Alternativt kan man ta sig till området norrifrån, längs Kyrkvägen (intill kyrkan) och gå ner mot Udden.

 

Med bil...
Följ väg 225 N:hamn - Södertälje. Stanna på lämpliga platser längs vägen.
OBS Blockera inte in och utfarter för boende, detta gäller också infart till åkermark.
Parkeringsplatser finns också vid Sorunda kyrka.