Alhagen

  

Alhagens våtmark ligger strax norr om Nynäshamns tätort. Våtmarken är Nynäshamns kommuns anläggning för att på biologisk väg ta hand om renat avloppsvatten. Vattnet leds genom flera grunda dammar, översilningar och träskområden till utloppet i Östersjön.

Innan våtmarken anlades fanns här ett vassbevuxet kärr (Norviks träsk) som hyste en del fåglar, bl.a fanns trana och brun kärrhök i området.

Våtmarken ligger i en dalgång, ca 2 km lång och ca 500 m bred. Inom området finns ett par vass- och starrbevuxna träskområden. Ca 6 km iordningställda gångvägar gör att man når hela våtmarken på ett enkelt sätt.

Längs gångvägarna kan man ta sig fram på vallarna som skiljer de olika dammarna åt. Här finns också  iordninggjorda rastplatser och invid Starrträsk finns en liten fågelplattform. 

Alhagens våtmark Foto Eivor Bernas

 
Fåglar
Bland häckande arter finns bl.a sångsvan, grågås, knölsvan, kricka, gräsand, knipa, smådopping, svarthakedopping, brun kärrhök, rörhöna, sothöna, trana, vattenrall, sparvuggla, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, gröngöling, törnskata, steglits, stjärtmes m.fl.

Bland sällsynta arter som observerats finns: mindre sångsvan, aftonfalk, smalnäbbad simsnäppa, rostgumpsvala, rödstrupig piplärka, forsärla, flodsångare, kungsfiskare och biätare.

 

Under de senaste vintrarna har bl.a. kricka, enkelbeckasin, smådopping, 1-2 kungsfiskare,  1-2 strömstarar, sävsparv övervintrat vid inloppet-Vassträsk.

 

Fågelbord
Under vinterhalvåret utfodrar NOF småfågel invid Starrträsk. Matningen samlar till sig en hel del av de vanliga fågelbordsarterna med inslag av rödhake, bofink, bergfink, gråsiska, stenknäck, steglits m.fl. Även mindre hackspett och varfågel brukar hålla till vid matningen och under senvintern hörs ofta sparvugglan vissla.

Sammanlagt har ca 230 arter observerats i Alhagen de senaste 20 åren.

 


Obsplatser
Obs-platser finns längs alla gångvägar.
Från 2020 finns det också möjlighet att vandra längs nya gång/cykelvägen som går på östsidan uppe på vallen intill nya järnvägsspåret. Därifrån har man utsikt ner över Starrträsk och Stordammen.

Ett tips är att, åtminstone vintertid, gå ner mot utloppet, där det ofta rastar strömstare och stundvis också kungsfiskare.

Om man besöker Alhagens våtmark är det också värt att ta en sväng ner mot ängarna nordväst om stallet vid Kalvö.
Även det nyanlagda viltvattnet nere vid Strömsund kan hysa en del änder och vadare. Dit är det en promenad på ca 1,5 km från parkeringen vid Kalvö (längs Kalvövägen).
 

Läs mera om Alhagen våtmark på kommunens hemsida.

 Vägbeskrivning
Till fots
Från NynäsGårds pendelstation är det ca 3 km till Kalvö och Starrträsk och ca 1,5 km till inloppsdammarna/Stordammen.
Det finns också en ny gång/cykelväg via avfarten till Nynas oljeraffinaderi och längs nyanlagd sträcka mot östrasidan av området. Se alternativa gångvägar på karta nr 2.
 

Med bil
Bilburna tar av från Nynäsvägen (nya väg 73), strax norr om Nynäshamns tätort vid skyltning "Kalvö industriområde . Följ därefter skyltning mot Alhagens våtmark. Parkeringsplatser finns vid Kalvö stall.
Se karta nr 2.


 
 

karta nr 2 Alhagens våtmark