Alhagen

  

Alhagens våtmark ligger strax norr om Nynäshamns tätort. Våtmarken är Nynäshamns kommuns anläggning för att på biologisk väg ta hand om renat avloppsvatten. Vattnet leds genom flera grunda dammar, översilningar och träskområden till utloppet i Östersjön.

Innan våtmarken anlades fanns här ett vassbevuxet kärr (Norviks träsk) som hyste en del fåglar, bl.a fanns trana och brun kärrhök i området.

Våtmarken ligger i en dalgång, ca 2 km lång och ca 500 m bred. Inom området finns ett par vass- och starrbevuxna träskområden. Ca 6 km iordningställda gångvägar gör att man når hela våtmarken på ett enkelt sätt.

Längs gångvägarna kan man ta sig fram på vallarna som skiljer de olika dammarna åt. Här finns också  iordninggjorda rastplatser och invid Starrträsk finns en liten fågelplattform. 

Alhagens våtmark Foto Eivor Bernas

 
Fåglar
Bland häckande arter finns bl.a sångsvan, grågås, knölsvan, kricka, gräsand, knipa, smådopping, svarthakedopping, brun kärrhök, rörhöna, sothöna, trana, vattenrall, sparvuggla, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, gröngöling, törnskata, steglits, stjärtmes m.fl.

Bland sällsynta arter som observerats finns: mindre sångsvan, aftonfalk, smalnäbbad simsnäppa, rostgumpsvala, rödstrupig piplärka, forsärla, flodsångare, kungsfiskare och biätare.

 

Under de senaste vintrarna har bl.a. kricka, enkelbeckasin, smådopping, 1-2 kungsfiskare,  1-2 strömstarar, sävsparv övervintrat vid inloppet-Vassträsk.

 

Under vinterhalvåret utfodrar NOF småfågel invid Starrträsk. Matningen samlar till sig en hel del av de vanliga fågelbordsarterna med inslag av bofink, bergfink, gråsiska, snösiska, stenknäck, steglits m.fl. Även mindre hackspett och varfågel brukar hålla till vid matningen och under senvintern hörs ofta sparvugglan vissla.

Sammanlagt har ca 230 arter observerats i Alhagen de senaste 20 åren.

 


Obsplatser
Obs-platser finns längs alla gångvägar.
Ett tips är att, åtminstone vintertid, gå ner mot utloppet, där det ofta rastar strömstare och stundvis också kungsfiskare.


Anm: Fram till 2020 är området öster om Alhagen byggarbetsplats för hamnen i Norvik, vilket inskränker på framkomlighet längs hela östra sidan av våtmarken.

Läs mera om Alhagen våtmark på kommunens hemsida.Vägbeskrivning


Till fots
Under perioden som järnvägsspåret och förbindelsen med huvudspåret byggs är det krångligt att beskriva en lämplig gångväg. Vi återkommer under sommaren 2020 när allt bör vara klart.
 

Med bil
Bilburna tar av från Nynäsvägen (nya väg 73), strax norr om Nynäshamns tätort vid skyltning "Kalvö industriområde . Följ därefter skyltning mot Alhagens våtmark. Parkeringsplatser finns vid Kalvö stall.
Se kartan.

Promenad och cykelväg