Alhagen

  

Alhagens våtmark ligger strax norr om Nynäshamns tätort. Våtmarken är Nynäshamns kommuns anläggning för att på biologisk väg ta hand om renat avloppsvatten. Vattnet leds genom flera grunda dammar, översilningar och träskområden till utloppet i Östersjön.

Innan våtmarken anlades var området ett vassbevuxet  träsk (Norviks träsk) som hyste en del fåglar (trana, brun kärrhök m.fl)

Våtmarken ligger i en dalgång, ca 2 km lång och ca 500 m bred. Inom området finns ett par vass- och starrbevuxna träskområden. Ca 6 km iordningställda gångvägar gör att man når hela våtmarken på ett enkelt sätt.

Längs gångvägarna kan man ta sig fram på vallarna som skiljer de olika dammarna åt. Här finns också  iordninggjorda rastplatser och invid Starrträsk finns en liten fågelplattform. 

Alhagens våtmark Foto Eivor Bernas

 
Fåglar
Bland häckande arter finns bl.a sångsvan, grågås, knölsvan, kricka, gräsand, knipa, smådopping, svarthakedopping, brun kärrhök, rörhöna, sothöna, trana, vattenrall, sparvuggla, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, gröngöling, törnskata, steglits, stjärtmes m.fl.

Bland sällsynta arter som observerats finns: mindre sångsvan, aftonfalk, smalnäbbad simsnäppa, rostgumpsvala, rödstrupig piplärka, forsärla, flodsångare, kungsfiskare och biätare.

 

Under de senaste vintrarna har bl.a. kricka, enkelbeckasin, smådopping, 1-2 kungsfiskare,  1-2 strömstarar, sävsparv övervintrat vid inloppet-Vassträsk.

 

Under vinterhalvåret utfodrar NOF småfågel invid Starrträsk. Matningen samlar till sig en hel del av de vanliga fågelbordsarterna med inslag av bofink, bergfink, gråsiska, snösiska, stenknäck, steglits m.fl. Även mindre hackspett och varfågel brukar hålla till vid matningen och under senvintern hörs ofta sparvugglan vissla.

Sammanlagt har ca 230 arter observerats i Alhagen de senaste 20 åren.

 


Obsplatser
Obs-platser finns längs alla gångvägar.
Ett tips är att, åtminstone vintertid, gå ner mot utloppet, där det ofta rastar strömstare och stundvis också kungsfiskare.


Anm: Från 2016 är området öster om Alhagen byggarbetsplats för hamnen i Norvik, vilket inskränker på framkomlighet längs hela östra sidan av våtmarken.

Läs mera om Alhagen våtmark på kommunens hemsida.Vägbeskrivning


Till fots
Västra området (Kalvö, Starrträsk och vinterfågelmatning). Från pendeltågsstation Nynäs Gård är det ca 3 km promenad till området vid Kalvö. Passera gamla Nynäsvägen vid Shellmacken, gå sedan vänster in mot Grönvksvägen och sväng vänster in på Villagatan. Följ gatan och fortsätt läng gångvägen över fältet, upp mot Hammarhagen. Följ Hammarhagsvägen i 500 m och sväng in på cykel/gångvägen som går under Nynäsvägen. (Det kan vara en aning bökigt under järnvägsbyggnationen, men det går att ta sig förbi). Sväng höger in på Teknikvägen, sväng höger efter bilprovningen och följ skylten mot Alhagens våtmark.

Från busshållplats "Natviksvägen" (linjena 852, 848, 858, 783) på gamla Nynäsvägen är det något kortare (ca 2,5 km) promenad till området vid Kalvöstallet. Gå in på Konsul Jonssons väg och följ den fram till viadukten (Åkervägen) över järnvägen. Fortsätt sedan Hammarhagsvägen (se ovan).

 

Med bil
Bilburna tar av från Nynäsvägen (nya väg 73), strax norr om Nynäshamns tätort vid skyltning "Kalvö industriområde . Följ därefter skyltning mot Alhagens våtmark. Parkeringsplatser finns vid Kalvö stall.
Se kartan.

Promenad och cykelväg