Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningarna i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö, Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

 

CES ringmärkning i Älviken 2022
 

Gärdsmyg   Foto eb Gärdsmyg Foto eb

Antalet nymärkningar uppgick till 245 och kontroller av fåglar märkta tidigare år uppgick till 15. Andelen ungfåglar av totalt ringmärkta uppgick till 62 procent vilket är normalt. Det totala antalet fåglar som märkts sedan starten 1997 uppgår till 6501 stycken. Årets resultat är det högsta på tio år (Figur 1). Såväl antal ungfåglar som adulta fåglar var fler än på många år. Antalet kontroller var dock något färre än genomsnittet

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)NOFs informationsblad

Nr 1 2023 är nu skickad till medlemmar.
Är det någon som inte fått den hör av er via
mejl.

Vindkraftspark Långgrund
1 och 2

Svea Vind har planer på att bygga en vindkraftspark med 182  kraftverk i havet utanför Oxelösund och Nyköping. Avståndet till parken är endast 10 km sydväst om Landsort och 15 km från Torö.
M.a.o. i ett mycket känsligt område för övervintrande, födosökande och sträckande fåglar.
 
Nynäshamns ornitologiska förening NOF har ställt sig bakom det yttrande som BirdLife Sverige, tillsammans med regionala fågelföreningar i Sörmland,
Östergötaland och Stockholm, avgett till SveaVind.
 
”Med hänvisning till de fågelvärden som föreligger, och som ligger till grund för uppdaterade IBA-områden samt att länsstyrelsen föreslagit att Långgrund 2 ska ingå i Natura 2000-systemet, anser föreningarna att platsen INTE uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § och att verksamheten inte heller kan tillåtas enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken (Natura 2000). Långgrund 2 utgör också ett viktigt område för häckande alkor, vilket i sig också kan utgöra ensam grund för Natura 2000-skydd.”

Hela remissvaret finns här.

2023-03-01
Sveriges fåglar 2022

Nyutkommen rapport om Sveriges fåglar.
Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige
I år också med utvecklingen för fjällens fåglar.
Utgivare BirdLife Sverige.

Länk till rapporten

 

Stjärtmesar eb (c) Stjärtmesar eb (c)


NOFs småfågelmatningar
I Nynäshamn finns även denna säsong tre publika utfodringsplatser för småfågel som NOF ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar.
Läs mera

 

2022-03-20
Levande skärgårdsnatur 2022

-- --

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2022, med rapport från 2021 är ett samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län, NRM och Sthlms universitet.


Den innehåller insamlad data från inventeringar av flera kustfågelarter. Även utvecklingen för berguv, skarv och havsörn m.m.

Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida https://skargardsstiftelsen.se/ 
eller ladda ner den här


2021-03-01
Ut i naturen
På södra Södertörn har vi naturen inpå knutarna. Intresset för att röra sig ute i markerna har ökat under det senaste året och mycket finns att upptäcka i vårt närområde.
Våra mest kända fågelområden finns under lokaler.  Några andra besöksmål presenterar vi här.


 


Uppdaterat
höstprogram 2023


 

Höstpromenad i Arbottna Muskö

Onsdag 27 september kl 16:00-18:00
(3km)

Samling på parkeringen strax före Arbottna herrgård på Muskö för en promenad som erbjuder varierande natur - från våtmark och åker till skog och kustängar. 
Turen leds av Daniel Andersson och Victoria Bazyukina.
Läs mera under program
 

NOF Facebook
 


Medlemskap i NOF 2023

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0

 

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112
Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn
08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar