Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningarna i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö, Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

 

Årsmöte
Tisdagen den 28 mars kl 19:00
Plats: Nynäshamns församlingshem. Hamngatan 6, Nynäshamn.

Föredragshållare Stefan Oscarsson
 

Vindkraftspark Långgrund
1 och 2

Svea Vind har planer på att bygga en vindkraftspark med 182  kraftverk i havet utanför Oxelösund och Nyköping. Avståndet till parken är endast 10 km sydväst om Landsort och 15 km från Torö.
M.a.o. i ett mycket känsligt område för övervintrande, födosökande och sträckande fåglar.
 
Nynäshamns ornitologiska förening NOF har ställt sig bakom det yttrande som BirdLife Sverige, tillsammans med regionala fågelföreningar i Sörmland,
Östergötaland och Stockholm, avgett till SveaVind.
 
”Med hänvisning till de fågelvärden som föreligger, och som ligger till grund för uppdaterade IBA-områden samt att länsstyrelsen föreslagit att Långgrund 2 ska ingå i Natura 2000-systemet, anser föreningarna att platsen INTE uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § och att verksamheten inte heller kan tillåtas enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken (Natura 2000). Långgrund 2 utgör också ett viktigt område för häckande alkor, vilket i sig också kan utgöra ensam grund för Natura 2000-skydd.”

Hela remissvaret finns här.

2023-03-01
Sveriges fåglar 2022

Nyutkommen rapport om Sveriges fåglar.
Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige
I år också med utvecklingen för fjällens fåglar.
Utgivare BirdLife Sverige.

Länk till rapporten

 

november 2022
Nytt infoblad
Nytt infoblad har nu skickats till medlemmar.
Hör av er till eivor.bernas1(at)gmail.com om ni
inte fått det.

 

Stjärtmesar eb (c) Stjärtmesar eb (c)


NOFs småfågelmatningar
I Nynäshamn finns även denna säsong tre publika utfodringsplatser för småfågel som NOF ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar.
Läs mera

 

2022-03-20
Levande skärgårdsnatur 2022

-- --

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2022, med rapport från 2021 är ett samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län, NRM och Sthlms universitet.


Den innehåller insamlad data från inventeringar av flera kustfågelarter. Även utvecklingen för berguv, skarv och havsörn m.m.

Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida https://skargardsstiftelsen.se/ 
eller ladda ner den här

2022-02-20
CES ringmärkning i Älviken 2021

Ladusvala  (CES) Ladusvala (CES)


Under den tjugofemte säsongen blev det 11 fångst-tillfällen i stället för 12 under normala år. Orsaken var att  vattenståndet i Älvikssjön var för högt i slutet av maj för att nät skulle kunna sättas upp.

Antalet nymärkningar under säsongen uppgick till 195 och kontroller av fåglar märkta tidigare år till 15. 

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)


2021-03-01
Ut i naturen
På södra Södertörn har vi naturen inpå knutarna. Intresset för att röra sig ute i markerna har ökat under det senaste året och mycket finns att upptäcka i vårt närområde.
Våra mest kända fågelområden finns under lokaler.  Några andra besöksmål presenterar vi här.


 

NOF
Nyöppnad Facebookgrupp
 


Medlemskap i NOF 2023

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0

 

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112
Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn
08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar