Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningarna i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö, Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

 Program för hösten kommer senare

 

2024-05-30
Sveriges fåglar 2023

Rapport om Sveriges fåglar utgiven av BirdLife i samarbete med Svensk fågeltaxering och Lunds universitet.
Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige visar bl.a. att fler fågelarter ökar än minskar i landet.

Rapporten går att läsa hos BirdLife Sverige
 

2024-04-02
NOFs informationsblad

Nytt infoblad är nu skickad till medlemmar.

Är det någon som inte fått den hör av er via
mejl.

Domherre Foto VIK Tomas Lundquist (c) Domherre Foto VIK Tomas Lundquist (c)

Vinterfåglar inpå knuten 2024

För Nynäshamns kommuns del blev det inga större förändringar än året innan vad gäller resultatet i fågelräkningen i januari.
Talgoxe, blåmes och koltrast ligger i topp.


Resultatet för Nynäshamn ser du här

Statistik för hela landet 
 

CES ringmärkning i Älviken 2023
 

Ung rödhake  Foto eb Ung rödhake Foto eb

Antalet nymärkningar uppgick till 260 och kontroller av fåglar märkta tidigare år uppgick till 19. Andelen ungfåglar av totalt ringmärkta utgjorde 60 procent, vilket är normalt. Det totala antalet fåglar som märkts sedan starten 1997 uppgår till 6761 stycken. Årets resultat är det högsta på 11 år och 260 nymärkningar ligger över snittet för de 27 år märkningen bedrivits.

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)


 

2023-07-01
Levande skärgårdsnatur 2023

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2023, med rapport från 2022 är ett samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län, NRM och Sthlms universitet.


Den innehåller insamlad data från inventeringar av flera kustfågelarter. Även utvecklingen för berguv, skarv och havsörn m.m.

Rapporten finns att ladda ner här

Vindkraftspark Långgrund
1 och 2

Svea Vind har planer på att bygga en vindkraftspark med 182  kraftverk i havet utanför Oxelösund och Nyköping. Avståndet till parken är endast 10 km sydväst om Landsort och 15 km från Torö.
M.a.o. i ett mycket känsligt område för övervintrande, födosökande och sträckande fåglar.
 
Nynäshamns ornitologiska förening NOF har ställt sig bakom det yttrande som BirdLife Sverige, tillsammans med regionala fågelföreningar i Sörmland,
Östergötaland och Stockholm, avgett till SveaVind.
 
”Med hänvisning till de fågelvärden som föreligger, och som ligger till grund för uppdaterade IBA-områden samt att länsstyrelsen föreslagit att Långgrund 2 ska ingå i Natura 2000-systemet, anser föreningarna att platsen INTE uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § och att verksamheten inte heller kan tillåtas enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken (Natura 2000). Långgrund 2 utgör också ett viktigt område för häckande alkor, vilket i sig också kan utgöra ensam grund för Natura 2000-skydd.”

Hela remissvaret finns här.

2023-03-01
Sveriges fåglar 2022

Nyutkommen rapport om Sveriges fåglar.
Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige
I år också med utvecklingen för fjällens fåglar.
Utgivare BirdLife Sverige.

Länk till rapporten

 


Medlemskap i NOF 2024

Kostnad 140:-/person

(+40 för familjemedlem). Inbetalas till

pg 499565-0

Obs. Märk talongen med namn, adress och e-postadress.
 

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Hittar du en skadad fågel
inom Nynäshamn


Kontakta
NOFs fågelskyddsgrupp

Roger Öhman         070 2911221
Jan Ohlsson            070 6372825
Björn Lundberg       070 4147382
Christer Johansson  073 1543495eller kontakta Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072 56 95 112
Länk till SVRHittar du en död fågel
som tillhör Statens vilt ska du
kontakta polisen eller riksmuséet tfn
08-519 540 80


 

Hittar du en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar

NOF Facebook