Nynäshamns Ornitologiska Förening NOF

Adress:  c/o Carlsson, Floravägen 23, 149 31 Nynäshamn
Info:  eivor.bernas1(at)gmail.com

 

NOF är en fristående ideell förening som bildades 1956. Föreningen har till uppgift att verka för utforskandet och skyddet av fågelfaunan på Södra Södertörn.
NOFs rapportområde omfattar förutom Nynäshamns kommun även Häringehalvön samt öarna Muskö, Utö, Ålö, Rånö och Nåttarö (i Haninge kommun).

 

Fågelskydd
Föreningens medlemmar har genom idogt arbete och många observationstimmar ute i fält skaffat sig mycket goda kunskaper om fågelfaunan i Nynäshamnstrakten. NOF är också remissinstans för kommunen och andra naturvårdande organisationer och myndigheter i frågor som berör ornitologisk skyddsvärd natur.

Fram till och med år 2020 har 337 godkända arter påträffats inom NOFs rapportområde. Av dessa är 335 inom Nynäshamns kommun.


Vill du bli medlem?
Medlemskap i NOF kostar 120:-/år (+40:- för familjemedlem), som du sätter in på pg 499565-0.  
(Vill du ha inbetalningskort i papper, meddela oss så skickar vi ett sådant).
Du stöder föreningens verksamhet för att skydda fågelfaunan på södra Södertörn.
Föreningen ordnar också exkursioner och föredragskvällar med bildvisningar.
 

Styrelsen 2023
 

Björn Lundberg  ordförande och fågelskydd
tfn 070 4147382
 

Kjell Carlsson  sekreterare 
tfn/SMS 070 4324586, kjell.carlsson149(at)gmail.com
 

Eivor Bernas  medlemsregister, information och webb 

tfn/SMS 073 6509366, eivor.bernas1(at)gmail.com
 

Christer Johansson kassör och fågelskydd
tfn 073 1543495,  krippa68(at)gmail.com

 
Paul Elfström  ledamot och program
tfn 070 4176481, paul.elfstrom(at)hotmail.com
 
Victoria Bazyukina ledamot och program
tfn 070 8394272, v.bazjukina(at)gmail.com


Daniel Andersson ledamot och program
tfn/SMS 073 9714441, dodil72(at)gmail.com

 

Nynäshamns Ornitologiska Förening NOFSTADGAR       
 

 
för Nynäshamns ornitologiska förening antagna vid konstituerande möte i Nynäshamn den 21 februari 1956
(reviderade vid årsmöten 1983, 1991 och 1992 och 2023).
 
 
§ 1
Nynäshamns Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till uppgift att verka för utforskandet och skyddet av
traktens fågelfauna. Denna uppgift ska föreningen söka att förverkliga bl.a. genom att stimulera till ornitologiska undersökningar
av alla slag, anordna sammankomster med föredrag och ordna exkursioner.
 
§ 2
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person som vill verka för föreningens målsättning.
Medlemskap gäller för kalenderår och årsavgiftens storlek bestäms av föreningen vid årsmötet.
 
§ 3
Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse  om minst fem ledamöter.
Ledamöterna välj av årsmötet på en tid av två år. Valet skall förrättas så, att minst två av ledamöterna står i tur att avgå
till nästa årsmöte.
 Styrelsen utser inom sig föreningens ordförande, sekreterare  och kassör. Styrelsen sammanträder då ordföranden så finner önskvärt eller då minst tre ledamöter begär det.
Vid olika meningar inom styrelsen gäller den mening där flertalet, dock minst tre ledamöter är eniga. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska årligen avge en berättelse över sin verksamhet.
 
Styrelsen kan inom sig utse särskilda grupper som arbetar med speciella frågor. Grupperna ska bestå av minst två personer, och kan vara personer som inte har styrelseuppdrag men i varje grupp bör någon förtroendevald ingå.
Styrelsen fastställer arbetsgruppernas sammansättning för det kommande verksamhetsåret vid första styrelsemötet efter årsmötet. Medlemmarna skall vid behov kunna skiftas under verksamhetsåret.
Kommittéernas medlemmar redovisas efter varje verksamhetsår i verksamhetsberättelsen .
 
§ 4
Föreningens räkenskaper ska, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, jämte styrelsens årsberättelse senast den siste februari varje år överlämnas för granskning till de utsedda revisorerna. Revisorerna ska vid nästkommande årsmöte  avge berättelse över sin granskning.
 
§ 5
Föreningen sammanträder till årsmöte före mars månads utgång samt i övrigt då styrelsen anser det önskvärt eller då minst 20 medlemmar skriftligen begärt det, samt dessutom minst två styrelseledamöter instämmer. Föreningens styrelse kallar till möte senast två veckor före den utsatta dagen och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse sker genom tillkännagivande i skrift eller genom personlig kallelse.
Endast de frågor, som i kallelsen angivas, må föranleda beslut.
 
Vid årsmöte behandlas följande frågor:
Val av justeringsmän
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av avgifternas storlek
Val av styrelseledamöter
Val av minst en revisor och en ersättare.
Förslag av styrelsen
Förslag, som med motivering skriftligen av minst 5 medlemmar tillställts styrelsen före den 1 februari.
 
 
§ 6
Ändringar av dessa stadgar kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.
 
 
§ 7
Beslut om nedläggning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. För sådant beslut fordras två tredjedels majoritet av antalet vid respektive årsmöte företrädda röster.
Finns vid nedläggningen tillgångar ska dessa överlämnas till verksamheter med liknande syfte.