Nynäshamns Ornitologiska Förening NOF

Adress:  c/o Carlsson, Floravägen 23, 149 31 Nynäshamn
Info:  eivor.bernas1(at)gmail.com

 

NOF är en fristående ideell förening som bildades 1956. Föreningen har till uppgift att verka för utforskandet och skyddet av fågelfaunan på Södra Södertörn.
NOFs rapportområde omfattar förutom Nynäshamns kommun även Häringehalvön samt öarna Muskö, Utö, Ålö, Rånö och Nåttarö (i Haninge kommun).

 

Fågelskydd
Föreningens medlemmar har genom idogt arbete och många observationstimmar ute i fält skaffat sig mycket goda kunskaper om fågelfaunan i Nynäshamnstrakten. NOF är också remissinstans för kommunen och andra naturvårdande organisationer och myndigheter i frågor som berör ornitologisk skyddsvärd natur.

Fram till och med år 2020 har 337 godkända arter påträffats inom NOFs rapportområde. Av dessa är 335 inom Nynäshamns kommun.


Vill du bli medlem?
Medlemskap i NOF kostar 120:-/år (+40:- för familjemedlem), som du sätter in på pg 499565-0.  
(Vill du ha inbetalningskort i papper, meddela oss så skickar vi ett sådant).
Du stöder föreningens verksamhet för att skydda fågelfaunan på södra Södertörn.
Föreningen ordnar också exkursioner och föredragskvällar med bildvisningar.
 

Styrelsen 2022
 

Björn Lundberg  ordförande och fågelskydd
tfn 070 4147382
 

Kjell Carlsson  sekreterare 
tfn/SMS 070 4324586, kjell.carlsson149(at)gmail.com
 

Eivor Bernas  medlemsregister, information och webb 

tfn/SMS 073 6509366, eivor.bernas1(at)gmail.com
 

Christer Johansson kassör och fågelskydd
tfn 073 1543495,  krippa68(at)gmail.com

 
Paul Elfström  ledamot och program
tfn 070 4176481, paul.elfstrom(at)hotmail.com
 
Victoria Bazyukina ersättare och program
tfn 070 8394272, v.bazjukina(at)gmail.com


Daniel Andersson ersättare och program
tfn/SMS 073 9714441, dodil72(at)gmail.com

 

NOFs stadgar

STADGAR för Nynäshamns ornitologiska förening antagna vid konstituerande möte i Nynäshamn den 21 februari 1956 (reviderade vid årsmöten 1983, 1991 och 1992).

§ 1

Nynäshamns Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till uppgift att verka för utforskandet och skyddet av traktens fågelfauna. Denna sin uppgift skall föreningen söka förverkliga bl.a genom att stimulera till ornitologiska undersökningar av alla slag, anordna sammankomster med föredrag och exkursioner,

§ 2

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person boende i Nynäshamn eller dess omnejd. Avgifternas storlek bestämmes av föreningen vid årsmötet.

§ 3

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse om 5 ledamöter, som väljs av årsmötet. Styrelseledamöterna avgå växelvis varje år. Avgår styrelseledamot före utgången av perioden utser årsmötet ersättare för periodens återstående del.

Av ledamöterna avgår växelvis 2 eller 3.

Föreningens ordförande, tillika ordförande inom styrelsen. utses av årsmötet för 2 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen sammanträder då ordföranden så finner önskvärt eller då minst 3 ledamöter det påfordra.

Vid olika meningar inom styrelsen gäller den mening varom flertalet, dock minst 3 ledamöter förenar sig. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Över sin verksamhet avger styrelsen årligen berättelse.

Styrelsen har till uppgift att tillse att det i föreningen finns tre fungerande arbetsgrupper som arbetar med speciella frågor under styrelsen. Det skall vara en programkommitte' (minst 2 pers),

en fågelskyddskommitte' (minst 3 pers) och en redaktionskommitte' (minst. 3 pers).

Medlemmarna i kommitteerna bör huvudsakligen vara personer som inte har styrelseuppdrag men i varje bör någon förtroendevald ingå. Styrelsen fastställer arbetsgruppernas sammansättning för det kommande verksamhetsåret vid första styrelsemötet efter årsmötet. Medlemmarna skall vid behov kunna skiftas under verksamhetsåret. Kommitteernas medlemmar redovisas efter varje verksamhetsår i verksamhetsberättelsen .

§ 4

Föreningens räkenskaper skola, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, jämte styrelsens årsberättelse senast den siste februari varje år för granskning överlämnas till de vid föregående årsmöte utsedda revisorerna, vilka ha att vid nästkommande årsmöte över sin granskning avgiva berättelse.

§ 5

Föreningen sammanträder till årsmöte före mars månads utgång samt i övrigt då styrelsen anser önskvärt eller då minst 20 medlemmar skriftligen så påfordra samt dessutom minst 2 styrelseledamöter instämma däri. Föreningens styrelse kallar till möte senast 2 veckor före den utsatta dagen och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse sker genom tillkännagivande i skrift eller genom personlig kallelse. Endast de frågor, som i kallelsen angivas, må föranleda beslut.

Vid årsmöte skola behandlas följande frågor:

Val av justeringsmän

Styrelsens årsberättelse

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av avgifternas storlek

Ev val av ordförande

Val av styrelseledamöter och 2 suppleanter

Val av revisorer och suppleanter för dessa

Förslag av styrelsen

Förslag, som med motivering skriftligen av minst 5 medlemmar tillställts styrelsen före den 15 februari.

§ 6

Ändringar av dessa stadgar kan ske endast genom beslut vid 2 på varandra följande möten, varav ett ordinarie årsmöte. För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 7

I händelse föreningens verksamhet nedlägges, varom beslut skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedelar av avgivna röster, skola föreningens tillgångar och inventarier överlämnas till Sveriges ornitologiska förening.