Södra Torö
Södra Torö med lokalerna Reveln, Örudden, Herrhamra och Läskär är i första hand sträckfågellokaler.
 

Örudden-Stenstrand är Torös sydvästra spets. Området ligger i kanten av en sammanhängande tallskog. Stenstrand är som det låter en stenig strand och udden är ett flackt sandområde bevuxet med vindpinade småtallar. Örudden är privatägt och delar av området ska respekteras som privat. Visa hänsyn till de boende och passera inte framför eller i närheten av huset.
Här kan man gynnsamma höstdagar se stora mängder fåglar sträcka ut. Framförallt rovfåglar som fjällvråk och sparvhök kan bjuda på stora dagssummor. Även duvhök, ormvråk, blå kärrhök, tornfalk och en och annan pilgrimsfalk passerar udden. Dessutom betydande mängder av ringduvor, bo- och bergfink, siskor och korsnäbbar.
Under våren passerar ejdersträcket (med inslag av enstaka praktejdrar).

Örudden Foto Eivor BernasReveln är en flack delvis vassbevuxen udde i områdets nordvästra del. Här rastar vadare under höststräcket. Från juli och framåt brukar det finnas en hel del kärr-, spov-, kust- och småsnäppor längs strandbankarna. Här rastar också en del tättingar.
Rödstrupig piplärka, snösparv, gulärla, videsparv och dvärgbeckasin ses ofta på Reveln. Under senare vintrar har några ängspip- och skärpiplärkor hållit till på udden. Här sågs också en vattenpiplärka under några dagar 2015. Även arter som skärfläcka, vitvingad tärna, mindre flugsnappare, gräshoppsångare, korttålärka och berglärka har observerats.
Grågås, gravand och större strandpipare häckar regelbundet.

Reveln Foto Eivor Bernas


Herrhamrafälten är en uppodlad och delvis betad åker. Längs vägen ner mot Ankarudden växer en allé av bok och alm. I södra delen finns en kvarn som står uppe på en berghäll.
Området är i första hand en rastlokal för tättingar; ringtrast, halsbands- och mindre flugsnappare, lappsparv, videsparv, rödstrupig piplärka, gulärla och snösparv m fl.
Här brukar också flockar av gäss beta under sin färd till och från häckningsområden. 
Utanför Ankarudden rastar vintertid ibland stora flockar av vigg, knipa, berg- och brunand.
Från Ankarudden avgår båten till Landsort.
 

Läskär Läskär är en klippig udde på den yttersta spetsen av Torö. Till Läskär finns ingen väg, man får ta sig fram de
ca 2 km från Ankarudden på slingriga, delvis svårframkomliga stigar. Väl framme har man god överblick över t ex ejderstrecket på vårarna och de småfåglar som kommer insträckande från Öja (Landsort).

 


Vägbeskrivning

Till fots..
Buss 852 (N:hamn-Ankarudden). För att nå Örudden kliver man av vid hållplats Herrhamra. Därifrån är det ca 2,5 km promenad till Örudden. Gå längs grusvägen uppför backen vid gula huset. Tag höger vid korsningen efter ca 500 m. Fortsätt i ca 2 km fram till den större parkeringen. Fortsätt nordvästerut, längs den upptrampade stig som finns invid staketet. Passera grinden som finns efter ca 100 m och gå längs korridoren till stranden. Följ sedan strandlinjen till vänster ca 200 m.
 

För att nå Reveln går man samma väg som till Örudden men där vägen gör en vänsterböj (efter ca 1,2 km) går man i stället rakt fram. Efter dryga 400 m, finns en stig till höger. Skylt som visar vidare till Reveln finns invid stigen.
 

Herrhamrafälten Kliv av vid hållplats Herrhamra. Fälten ligger strax intill vägen på östra sidan. Obsplatser finns från vägen och från den mindre väg som går mot stallet.

Läskär. Kliv av vid Ankarudden, gå bakåt ca 100 m och ta sedan in på vägen mitt emot parkeringen. Det finns ingen gångväg ut till udden man får orientera sig fram på egen hand.


 

Med bil...
Följ Torövägen mot Herrhamra. Efter ca 20 km från Nynäsvägen räknat når man Ankarudden.

Örudden Ca 100 m efter grindarna vid Herrhamra tar man höger invid gula huset, upp för backen. Tag höger där vägen delar sig. Följ vägen i ca 2 km fram till en större parkeringsplats. Fortsätt till fots nordvästerut, längs den upptrampade stig som finns invid staketet. Passera grinden som finns efter ca 100 m och gå längs korridoren till stranden. Följ sedan strandlinjen till vänster ca 200 m.

Reveln Ca 100 m efter grindarna vid Herrhamra tar man höger invid gula huset, upp för backen. Tag höger där vägen delar sig. Åk ca 700 m och där vägen svänger vänster åk istället rakt fram. En mindre p-plats finns efter ca 400 m. Fortsätt till fots in i skogen och följ stigen till stranden.

Herrhamrafälten finns längs sista biten innan Ankarudden och till Läskär kommer man endast till fots. Parkera vid Ankarudden och följ en stig i ca 2 km.

P-platser finns vid Ankarudden (avgiftsbelagd sommartid) Reveln, Örudden och Stenstrand (östra).