Ut i naturen

På södra Södertörn finns många platser man kan vandra, cykla eller bara sitta still och ta in alla intryck som finns i naturen.

Vare sig man vill se och höra fåglar, titta på fjärilar, se vilda djur eller njuta av grönskan bland träd och växter är våren och försommaren den allra bästa tiden på året.
Det är nu man kan följa växlingarna som sker från dag till dag. Träd och växter slår ut i blad och blom, nya fåglar anländer och låter höra sin skönsång både dag och natt.

Våra mest kända och besökta fågellokaler finns under lokaler, här på hemsidan.

Nedan finns också några tips på andra platser man kan besöka. En del av dem är mer lättillgängliga än andra.
En detaljerad karta kanske behövs för att lättare orientera sig.


eivor bernas


 

Knappelskär (1)
En utstickare vid Lövhagens naturreservat. Ute vid bergsklacken har man fri sikt över Gårdsfjärden och havet sydost om Bedarön. Simpgrynnar och Kalkskär är de små grynnorna man ser en bit ut.
Vid Knappelskär finns en fin badplats och en känd grotta (Knappelskärsgrottan).
Promenad eller cykel från Lövhagens parkering.
 

Kalvö viltvatten (3)
Ligger vid Kalvöströmmar, norr om Alhagen. Lokalen är ett nyanlagt viltvatten. Här finns ett antal andfåglar, främst gräsänder men på vårarna kan också snatteränder, skedänder krickor och bläsänder rasta bland tuvorna. Även svarthakedopping, smådopping, mindre strandpipare, sångsvan och trana brukar tidvis hålla till i viltvattnet.

Promenadavstånd från parkeringen invid Alhagen/Kalvöstallet, antingen över ängarna eller längs vägen ner mot Strömslund.
 

Stora Vika fjärilsområde (5)
Området finns i St Vika strax öster om samhället Marsta och intill kalkbrottet. Marken är rik på kalk och har en unik flora och många arter av fjärilar. Hemvist för bl.a. den ovanliga apollofjärilen.
I Kalkbrotten kan man bl.a. få se svarthakedopping och större strandpipare.

I området finns en skyltad ”fjärilsstig” som är ca 3 km lång och som delvis går uppe på brottskrönet med utsikt ner i brotten.
Busshållplats och parkering finns vid Stora Vika. 

Vårdberget (7)
Vårdberget finns i Sorunda, ca 3 km söder om Fituna gård. På bergets topp finns en gammal bevarad vårdkase som minne från tider då eldkasar användes för att signalera fara.
Härifrån har man en vidsträckt utsikt över Himmerfjärden och farleden in mot Södertälje.

Möjlighet att parkera finns längs Ringvägen som går in från Fitunavägen (väg 544). Från p-platsen är det ca 500 m mot bergets topp.

.
 

Hammersta - Maren och borgruin (9)
Området ingår i Hammersta-Häringe naturreservat. Sydost om Hammersta gård finns en fin öppen kulturmark med ädellövträd och betade ängar. En bit söder om säteriet finns ruinen efter en fornborg från 1300-talet.  Intill den rinner Hammerstaån som har sitt utlopp i Sittuviken.
På de öppna åkrarna mot Alsnäset finns den lilla Maren där bl.a. sångsvan och sothöna häckar. I området runtomkring ses trana, mindre hackspett, törnskata, göktyta och sjunger rör- och sävsångare.
Det finns möjligheter att, längs gångstigar, ta sig runt Marenområdet. Man passerar då havsvikar, bestånd av ädellövträd, bl.a. gamla ekar och almar, bäckar och öppna ängar. Man får se upp för betande kor på åkrarna väster om Maren.
Buss 847 med hållplats Hammersta på gamla Nynäsvägen. Parkering finns bl.a. vid Hammersta gård och i närheten av ruinen eller vid Alsnäset.


.

Arbottna-Ytteräng (11)
Området ligger intill Arbottna herrgård på södra Muskö. Här finns fina strövområden, dels intill den restaurerade Maren och österut över den öppna betesmarken Ytteräng mot Fårfjärden. Ytteräng är ett natura-2000 område som har en rik flora.

I Marens norra del finns en frodig buskvegetation, som vår och försommar kan gömma en del sångararter bland fåglar.
Bland trädgårdssångare, rör- och sävsångare kan också höras näktergal och kärrsångare.

Från Arbottna säterigård finns det småväger som går runt Maren med flera fina rastplatser med iordningställda bänkar att vila på.

Natviksängar (2)
Området ligger söder om Nynäs Gods. I det öppna landskapet finns gamla ekar och lundar av hassel och andra lövträd.
Området var på 1960-70 talen ett av NOFs kända utflyktmål för exkursioner och fågelvandringar.

Promenad från busshållplats och parkering vid Kalvösten (invid gamla kyrkogården).

 

Grava Käringboda (4)
Ligger på Järflottaland inom Käringboda naturreservat. Markerade vandringsleder i olika svårighetsgrader finns inom reservatet.

Vid Grava finns en promenadväg ner mot Gravamaren och badet för rörelsehindrade samt bort mot Eklund.
Området hyser fina fjärilsmarker.
Parkeringar finns på flera platser längs Järflottavägen samt längs Gravavägen. 

Rosenlundsskogen (6)
Rosenlundsskogen är ett naturreservat (Länsstyrelsen).
Reservatet har en stor variation på typer av skog, bl.a. sumpskog och hällmarker. Området är kuperat och orört. Här finns bl.a. ek, hassel, al, asp samt gammal död ved.
Även en rik flora och många fjärilsarter.
Busshållplats finns vid Djursnäs på Vikavägen (väg 573).
Parkeringsmöjlighet finns vid stora ladugården på Djursnäs allé.


 

Muskan (8)
Sjön Muskan ligger i Ösmo. Längs Muskans östra sida går Sörmlandsleden. På denna kan man vandra i en vacker gran- och blandskog. Ledens sträcka mellan södra och norra sidan är ca 4 km och går bitvis nära strand med utsikt över sjön och de båda öarna Storholmen och Mariaholmen. Vill man fortsätta runt hela Muskan är det upp mot 1 mil. På västra sidan går man delvis längs Körundavägen. Strax söder om konferenshotellet går en stig/led ner mot sjön. Stigen följer sjöns sydvästra del.
Under hela sträckan passerar man badplatser, gränsrösen, Muskån/Hammerstaåns start, skärmskydd med eldstad, vikinga/järnåldershus, herrgård och golfbana.
Ösmo pendeltågstation finns ca 1 km söder om sjön. Möjlighet till parkering finns på Muskans södra sida vid Sköndalsvägen, vid badplatsen på norra sidan eller vid Körunda golf/konferenshotell. 

Häringenäs (10)
Häringe halvön är den andra delen av naturreservatet Häringe-Hammersta.
Norra delen samt Bobäcken finns beskrivna under fågellokaler.
Södra delen mot Häringenäs är också väl värda besök. Området är ett rikt kulturlandskap med ek- och ädellövskog blandat med åkrar och betade hästhagar.
Redan från första parkeringen efter grindarna kan man följa gångvägen (Sotesväg) som går genom en mossgrön skog mot Landfjärdsviken och vidare mot slottet.
I övrigt kan man starta från slottet/stallet och följa vägen söderut mot Näset och Byholmen ner mot Ådfjärden.
En vandring runt södra delen är ca 7 km. Man kan halvera sträckan genom att gena längs stigen som går tvärsöver näset mot Hästholmsviken.